OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
Z PODWYKONAWCAMI ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH

Warunki Współpracy w formacie PDF do pobrania tutaj.

1. Po rozładunku prosimy niezwłocznie przesłać dokumenty przewozowe na adres email: order@pwosa.com W tytule należy podać numer zlecenia OSA. Niedosłanie dokumentów najpóźniej dzień po rozładunku skutkować będzie obciążeniem 50 euro za fracht.

2. Wymianę palet lub jej brak należy potwierdzić stosownym dokumentem. Jego brak skutkuje obciążeniem w kwocie 50 euro.

3. Niezgodność w wymianie palet euro – 25 euro/sztuka.

4. Dane do fv i adres dostarczenia: P.W. OSA Filip Ossowski, Pałuczyna 16, 88-160 Pałuczyna.

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej zwane „OWW”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów zleceń transportowych zawartych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym wykonanie usługi drogowego przewozu rzeczy, tj. Filipem Ossowskim, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W. OSA Filip Ossowski, Pałuczyna 16, 88-160 Janikowo, NIP: 5562534063 (dalej zwanym „Przewoźnikiem”), a podmiotami wykonującymi zlecenie transportu (dalej zwanymi „Podwykonawcami”).

I. Ogólne warunki dotyczące zawarcia umowy.
1. Wykonywanie usług transportowych zleconych przez Przewoźnika Podwykonawcom odbywa się w oparciu o niniejsze OWW, ustalenia stron zawarte w zleceniu transportowym oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Każdorazowy Podwykonawca zleceń Przewoźnika wyraża zgodę na zastosowanie do zawartych z nim umów niniejszych OWW w zakresie nie objętym indywidualnymi uzgodnieniami stron.
3. Wykonanie poszczególnych zleceń przez Podwykonawców musi odbyć się z wykorzystaniem pojazdu spełniającym wszystkie wymogi techniczne przewidziane przepisami prawa oraz wyposażonego w:
– materiały pozwalające na właściwe zabezpieczenie ładunku,
– system monitoringu satelitarnego
– środki zapewniające właściwe zabezpieczenie pojazdu i ładunku przed włamaniem i kradzieżą,
oraz przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia na wykonywanie krajowego/międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy – w zależności od rodzaju przyjętego do wykonania zlecenia. Podwykonawca posiadać również powinien aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OCP) z sumą gwarancyjną równą co najmniej wartości przewożonego ładunku w sytuacji jej deklaracji.
4. Podwykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej łączności z kierowcą wykonującym przewóz oraz udzielania – na żądanie Przewoźnika – szczegółowej informacji dotyczącej położenia pojazdu realizującego transport z wykorzystaniem danych satelitarnych i umożliwienie jej kontroli.
5. Podwykonawca będący każdorazowym Zleceniobiorcą przyjętego zlecenia zobowiązany jest zapewnić wymagane ubezpieczenie ładunku
6. Umowa na wykonanie usług transportowych między Zleceniodawcą a Podwykonawcami zostaje zawarta gdy Podwykonawca potwierdzi przyjęcie zlecenia bądź podejmie czynności przystępując do jego wykonania. W sytuacji Podwykonawców pozostających z Przewoźnikiem w stałych relacjach gospodarczych brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia w ciągu 30 minut od daty otrzymania oferty uznawane jest za przyjęcie zlecenia do realizacji z jednoczesnym zaakceptowaniem jego warunków.
7. Na potrzeby ustaleń w zakresie pozostawania podmiotów w „stałych relacjach gospodarczych” przyjmuje się, że o takowym charakterze współpracy decydować będzie zawarcie uprzednio minimum trzech zleceń transportowych między Przewoźnikiem a Podwykonawcą.
8. Integralną częścią zawartych między stronami umów zlecenia są ustalenia dotyczące wykonania zlecenia poczynione przez strony w formie mailowej bądź z wykorzystaniem komunikatora TRANS, TIMO COM.
9. Korespondencja przesyłana drogą mailową bądź z wykorzystaniem komunikatora TRANS ma tą samą wartość dowodową oraz tą samą rangę nadawanego im znaczenia co korespondencja wysłana listem poleconym.

II. Ogólne warunki dotyczące wykonania umowy.
1. Osoby działające w imieniu Podwykonawców, obecne podczas czynności załadunku, są obowiązane do sprawdzenia ilości towaru oraz jakości opakowań przewożonego towaru. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu i ilości towaru powinny bezwzględnie zostać odnotowane na wszystkich kopiach listu przewozowego/CMR. Niezależnie od powyższego o wszelkich zastrzeżeniach w ilości towaru podlegającego załadunku bądź o jego uszkodzeniu Podwykonawcy winni niezwłocznie (przed odjazdem kierowcy z miejsca załadunku) zawiadomić Przewoźnika.
2. W sytuacji uszkodzenia podjętego ładunku w trakcie czynności załadunkowych bądź rozładunkowych przez podmioty wykonujące załadunek/rozładunek, jak również w sytuacji uszkodzenia podjętego ładunku podczas wykonywania dalszych czynności w realizacji przyjętych przez Podwykonawców zleceń Przewoźnika, osoby działające w imieniu Podwykonawców zobowiązane są do ustalenia i sporządzenia protokolarnego stanu ładunku potwierdzonego przez Nadawcę lub Odbiorcę ładunku.
3. Podwykonawcy nie posiadają jakichkolwiek uprawnień do składania w imieniu Zleceniodawcy oświadczeń woli wpływających na treść bądź możliwość modyfikacji treści zawartej umowy zlecenia transportowego i wszelkich innych ustaleń i warunków nań się składających.
4. Podwykonawcy zobowiązują się do przeszkolenia swoich pracowników i udzielenia im wszelkich wyjaśnień i pouczeń od uzyskania to których zależy prawidłowe wykonanie przyjętych przez nich zleceń transportowych od Przewoźnika.
5. Podwykonawcy zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zapewnienia warunków do wykonania przyjętych do realizacji zleceń, a w sytuacji zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenie bądź powodujących szkodę w podjętym ładunku, podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do jego zabezpieczenia i ograniczenia rozmiarów powstałej szkody.
6. Podmioty wykonujące w imieniu Podwykonawców transport mają obowiązek parkować wyłącznie na parkingach strzeżonych. Postoje wynikające z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących norm czasu pracy kierowców mogą odbywać się wyłącznie na parkingach usytuowanych przy obiektach takich jak motel, hotel, całodobowa stacja benzynowa lub urząd celny, przy zachowaniu warunku, iż kierowca wykonuje postój pozostając w pojeździe.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności bądź zdarzeń powodujących powstanie trudności w wykonaniu transportu Podwykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Zleceniodawcy z zachowaniem formy pisemnej, jak również telefonicznie. Szczególnym obowiązkiem podlega zgłoszenie następujących sytuacji:
a) odmowa wydania/przyjęcia ładunku objętego zleceniem na miejscu załadunku/rozładunku,
b) stwierdzenie braku przygotowania towaru do załadunku w danym czasie bądź przedziale czasowym wynikającym ze zlecenia, podlegające zgłoszeniu po upływie 1 godziny od czasu wskazanego zleceniem,
c) przygotowany do załadunku towar odbiega od oznaczenia i charakterystyki wynikającej ze zlecenia transportowego bądź innych dokumentów transportowych, w szczególności w zakresie jego ilości, rozmiaru, ciężaru lub sposobu opakowania,
d) przygotowany do załadunku towar nie posiada opakowania lub jest ono – uwzględniając charakterystykę towaru – niedostateczne, uszkodzone, bądź znajduje się w stanie nienadającym się do transportu,
e) stwierdzenie jakichkolwiek rozbieżności między zleceniem transportowym a listem przewozowym.
8. Obowiązkiem tym objęte są przede wszystkim kontrole policyjne, straży granicznej i inne zdarzenia mogące opóźnić załadunek bądź rozładunek towaru w stosunku do czasu i terminu wynikającego z warunków przyjętego zlecenia.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zawartych z Podwykonawcami zleceń transportowych poprzez zmianę miejsca dokonywanego załadunku/rozładunku bądź zmianę gabarytu lub ciężaru przewożonego ładunku niezależnie od tego, iż zmiana ta skutkować będzie dla Podwykonawcy zwiększeniem koniecznych do pokonania kilometrów w wykonaniu zlecenia, jak również niezależnie od gabarytu i wagi przewożonego ładunku.
10. Podwykonawców zleceń obowiązuje całkowity zakaz:
a) udzielania dalszych zleceń w wykonaniu transportu wynikającego ze zleceń, a tym samym posługiwania się innymi podmiotami w wykonaniu zleconych transportu chyba, że na powyższe wyrazi pisemną zgodę Zleceniodawca po uprzednim poinformowaniu go w formie pisemnej o takim zamiarze po stronie Podwykonawcy,
b) dokonywania przeładunku towarów będących przedmiotem zleceń Przewoźnika, jak również doładunku transportów oznaczonych jako SOLO, bez pisemnej zgody Przewoźnika.
11. Obowiązujące w przedsiębiorstwie Przewoźnika standardy jakości oraz forma współpracy z jego kontrahentami dotyczące terminowości realizacji zleceń transportowych powodują, że ładunku cało pojazdowe i częściowe są traktowane jednakowo w zakresie ewentualnych obciążeń związanych z uchybieniem przez Podwykonawców terminom wynikającym ze zleceń ich realizacji.
12. W sytuacji zgłoszenia przez kontrahentów Zleceniodawcy zastrzeżeń w trybie reklamacyjnym bądź roszczeń związanych z niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem transportu Zleceniodawca może zwrócić się pisemnie do Podwykonawcy o udzielenie w terminie 3 dni wyjaśnień na piśmie odnoszących się do podnoszonych w reklamacji okoliczności bądź zdarzeń.
13. W sytuacji zgłoszenia reklamacji może żądać wydania od Podwykonawców dokumentów, których przedłożenie jest niezbędne do rozpoznania zastrzeżeń bądź roszczeń zgłoszonych przez kontrahentów.
14. Zleceniodawca może – mając na uwadze rodzaj i charakter zgłoszonych zastrzeżeń bądź roszczeń związanych z realizacją danego zlecenia transportowego – wstrzymać płatność Podwykonawcy do czasu rozpoznania sprawy w trybie reklamacyjnym z zachowaniem terminów przewidzianych prawem.

III. Ogólne warunki płatności.
1. Warunkiem realizacji płatności jest przesłanie na adres Przewoźnika kompletu dokumentów potwierdzających wykonanie zlecenia transportowego w postaci listu przewozowego/CMR prawidłowo wypełnionych i zawierających potwierdzenie (pieczątka, czytelny podpis z datą) nadawcy i odbiorcy towaru w dwóch egzemplarzach wraz dokumentami towarzyszącymi wymienionymi w liście przewozowym/CMR oraz prawidłowo wystawioną fakturą potwierdzającą wykonanie usługi za cenę wynikającą z warunków zlecenia.
2. Podwykonawcy mają obowiązek dostarczyć dokumenty, o których mowa w punkcie powyżej w terminie 7 dni od dnia wykonania rozładunku towaru objętego zleceniem transportowym podlegającym rozliczeniu.
3. Płatność wskazana treścią dokumentu rozliczeniowego stron w postaci faktury nastąpi w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie wynikające z warunków udzielonego zlecenia ma charakter ostateczny i nie może być powiększane o żadne dodatkowe koszty wykonania transportu z zastrzeżeniem postanowienia, o którym mowa w punkcie II.8 OWW.

IV. Kary umowne.
1. W przypadku niewykonania umowy bądź wykonania umowy niezgodnie ze zleceniem transportowym oraz warunkami realizacji zlecenia niewskazanymi w zleceniu, ale uzgodnionymi w drodze korespondencji mailowej bądź korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem komunikatora TRANS, Przewoźnik ma prawo obciążyć Podwykonawców karą umowną w wysokości uzgodnionego frachtu.
2. W sytuacji gdy wykonanie umowy niezgodnie ze zleceniem i warunkami, o których mowa w punkcie powyżej, polega na niedotrzymaniu terminu załadunku/rozładunku, Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Podwykonawców karą umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia do wysokości frachtu włącznie.
3. W przypadku anulowania zlecenia przez Przewoźnika w okresie późniejszym niż okres wskazany w punkcie II.17 OWW Podwykonawca zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w kwocie 1.000,00 zł.
3. Powyższe zastrzeżenia nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wskazane kary umowne na zasadach ogólnych zarówno w zakresie samej szkody, jak również utraconych korzyści.

V. Zakaz konkurencji.
Podwykonawcy zobowiązani są do nie podejmowania współpracy (składania ofert) z kontrahentami Zleceniodawcy, wskazanymi w listach przewozowych, na rzecz których realizowane są zlecenia transportowe, w okresie realizacji przez nich zlecenia oraz 24 miesięcy dalszych od wykonania zlecenia, pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Przewoźnika w wysokości 200.000,00 złotych.

VI. Klauzule informacyjne dla Podwykonawców.
1. Administratorem danych osobowych Podwykonawców i podmiotów, którymi Podwykonawca się posługuje w wykonaniu umowy jest Filip Ossowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W. OSA Filip Ossowski z siedzibą w Pałuczyna 16, 88-160 Janikowo. Dane osobowe te są przetwarzane w celu podjęcia i realizacji umów zleceń transportowych zawartych pomiędzy Podwykonawcami a Przewoźnikiem.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Podwykonawców i podmiotów, którymi się posługuje w wykonaniu umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
3. Dane Podwykonawców i podmiotów, którymi podwykonawca się posługuje w wykonaniu umowy będą przekazywane kontrahentom Zleceniodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest należyte wykonanie umów zawartych z Klientami (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego). Ponadto Zleceniodawca będzie udostępniać dane osobowe Podwykonawców innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Dane osobowe Podwykonawców związane z zawarciem zleceń transportowych przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
5. Podwykonawcom przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
– sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
– żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
6. W sytuacji uznania, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Przewoźnik informuje o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). W razie dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych skorzystania z przysługujących Podwykonawcom praw, Zleceniodawca udostępnia kontakt pod następującym adresem: P.W. OSA Filip Ossowski, Pałuczyna 16, 88-160 Janikowo, tel. 609910064, adres mail: office@pwosa.com

VII. Postanowienia końcowe.
1. W sytuacji powstania po stronie Podwykonawcy wierzytelności pieniężnej względem Zleceniodawcy, Podwykonawca nie może przenieść oznaczonej wierzytelności na podmiot trzeci bez zgody Przewoźnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych OWW zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące, a w tym zakresie zaś w szczególności przepisy ustawy Prawo przewozowe, jak również przepisy Konwencji CMR.
3. OWW są dostępne na stronie internetowej Przewoźnika www.pwosa.com, jak również w siedzibie Przewoźnika oznaczonej na wstępie.
4. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów zleceń transportowych do których zastosowanie znajdują niniejsze OWW rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według każdorazowej siedziby Przewoźnika.
5. OWW wchodzą w życie z dniem 02.06.2022 r.